มัธยมศึกษาปีที่ 4

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

รหัสหนังสือ : 1912401100

จำนวน : 404 หน้า

ผู้แต่ง :วราวุธ สุขมาก

ราคาปก : 195 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 176 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ปลาย ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม- ศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์นอกเวลาเรียนปกติ หนังสือคู่มือชุดนี้ มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 2. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 3. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 หนงั สอื คมู่ อื ชดุ นี้ แตล่ ะเลม่ ประกอบดว้ ย เนอื้ หาโดยสรปุ ทมี่ งุ่ ใหน้ กั เรยี นสามารถเรยี นรู้ หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำ�แบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วย เทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ� เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการสังเกตสิ่งที่โจทย์กำ�หนดให้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเอง ในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่ จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ

บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

บทที่ 5 งานและพลังงาน

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน

บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

สรุปสมการที่สำคัญ