มัธยมศึกษาปีที่ 5

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1912404100

จำนวน : 530 หน้า

ผู้แต่ง :วราวุธ สุขมาก

ราคาปก : 200 บาท

ส่วนลด : 60 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ปลาย ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม- ศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนรายวิชาฟิสิกส์นอกเวลาเรียนปกติ หนังสือคู่มือชุดนี้ มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 2. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 3. หนังสือคู่มือ GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

:: สารบัญ

บทที่ 1 ของไหล

บทที่ 2 ความร้อน

บทที่ 3 คลื่นกล

บทที่ 4 เสียง

บทที่ 5 แสงเชิงฟิสิกส์

บทที่ 6 แสงและทัศนอุปกรณ์