มัธยมศึกษาปีที่ 1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412320100

จำนวน : 314 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 48 บาท

ราคาพิเศษ : 112 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.1 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทงั้ ใช้เป็นค่มู อื ในการเตรยี มต้วสอบวดั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นและการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ล่วงหน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือ คู่มือชุดนี้จำแนกตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.1 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนและตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบจำนวนเต็ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เลขยกกำลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศษส่วนและทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประมาณค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คู่อันดับและกราฟ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 พหุนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 บทประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ