มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432211100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :สุทธิพงษ์ โล้เจริญรัตน์, เรวัตต์ นกสว่าง, ปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.3 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้ง ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หนังสือคู่มือชุดนจี้ ำแนกตามรายวิชาหลักซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.3 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

:: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เอกภพ
เฉลย