ประถมศึกษา 3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.3

รหัสหนังสือ : 1331209100

จำนวน : 175 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.3 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.3

:: สารบัญ