มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบเคมี ม.5

เก็งข้อสอบเคมี ม.5

เก็งข้อสอบเคมี ม.5

รหัสหนังสือ : 1502502100

จำนวน : 408 หน้า

ผู้แต่ง :รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 48 บาท

ราคาพิเศษ : 112 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.5 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ล่วงหน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือคู่มือ ชุดนี้จำแนกตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.5 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.5 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.5 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.5 6. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5 7. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.5

:: สารบัญ