ประถมศึกษา 6

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6

รหัสหนังสือ : 1373107100

จำนวน : 210 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.6

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์