ประถมศึกษา 5

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.5

รหัสหนังสือ : 1361109100

จำนวน : 133 หน้า

ผู้แต่ง :เสาวภา อุทธา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คำบุพบท คำเชื่อม คำอุทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สำนวนและสำนวนที่เป็นสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พจนานุกรมและอักษรย่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 กาพย์ยานี 11 การท่องจำบทประพันธ์ การคัดลายมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การอ่านจับใจความสำคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร การตั้งคำถามและการตอบคำถาม การแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก