มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2

รหัสหนังสือ : 1421209100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.2 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้ง ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ล่วงหน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

:: สารบัญ

part 1 Grammar

part 2 Rearrange

part 3 Vocabulary

part 4 Cloze

part 5 Dialogue

part 6 Reading

เฉลย