ประถมศึกษา 4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4

รหัสหนังสือ : 1341209100

จำนวน : 130 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำ􀄀หรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำ􀄀ตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.4 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.4 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4

:: สารบัญ

Unit 1 A Sheep or Sheep

Unit 2 What’s Your Name?

Unit 3 I Live in Bangkok

Unit 4 Yes. or No.

Unit 5 I Am Studying English.

Unit 6 I Have An Umbrella.

Unit 7 I Am A Student.

Unit 8 It Has A Long Tail.

Unit 9 Tim Is A Good Boy.

Unit 10 He Can Play The Basketball.

Unit 11 There Are A Lot Of Bananas.

Unit 12 Has He Got Any Books in The Bag?

Unit 13 Number

Unit 14 What Time Is It?

Unit 15 This Is Nick. He’s My Brother.