มัธยมศึกษาปีที่ 4

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

รหัสหนังสือ : 1912501100

จำนวน : 408 หน้า

ผู้แต่ง :รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 210 บาท

ส่วนลด : 21 บาท

ราคาพิเศษ : 189 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ปลาย ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาเคมีนอกเวลาเรียนปกติ

:: สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

บทที่ 2 พันธะเคมี

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์

บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก็ส