วิชาชีพพื้นฐาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรมไทย

รหัสหนังสือ : 3305820100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :กันยารัตน์ เหล่าตระกูล

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

๑. หนังสือเรียนที่จัดทำาให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำาอธิบายรายวิชา ทั้งนี้โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ๒. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทาง ให้ผู้สอนนำาไปปรับให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนและจุดเน้นของสถานศึกษา ๓. คู่มือครูสำาหรับผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์ ให้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ความรู้พื้นฐานและความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ค่านิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ศิลปกรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ภูมิปัญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย