ประถมศึกษา 1

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.1

รหัสหนังสือ : 1311106100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :วรรณา ทองเฝือ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกกรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยัญชนะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระอา อี อู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระเอ แอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระโอ ไอ ใอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระอือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระเอีย อัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระอะ อิ อึอุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระอำ เอา เอะ แอะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระโอะ เอาะ ออ เออะ เออ เอือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วรรณยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 อักษร 3 หมู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การผันวรรณยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 มาตราแม่ ก กา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 มาตราตัวสะกดแม่กง แม่กน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 มาตราตัวสะกดแม่กม แม่เกย แม่เกอว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 มาตราตัวสะกดแม่กก แม่กด แม่กบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 อักษรควบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 อัการนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 ตัวเลขไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สัญญาณ