ประถมศึกษา 4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.4

รหัสหนังสือ : 1341108100

จำนวน : 167 หน้า

ผู้แต่ง :แก้ว กาแก้ว

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 36 บาท

ราคาพิเศษ : 84 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาาาไทย ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผันอักษรและคำเป็น คำตาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตราตัวสะกด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำที่มีอักษรควบและคำที่มีอักษรนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชนิดของคำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำพ้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คำที่ใช้ไม้ยมกและคำที่มีไม้ทัณฑฆาต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ส่วนประกอบของประโยคและประโยคสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ภาษาพูด ภาษาเขียน และคำราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การใช้สำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ภาษาถิ่นและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การใช้พจนานุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 การฟังและการดู การโฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเขียนและการพูดรายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 การย่อความ การสรุปเรื่อง และการบันทึกความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 การเขียนจดหมายส่วนตัวและกิจธุระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 การเขียนย่อหน้าและการเขียนเรียงความ