สาขาวิชา

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

รหัสหนังสือ : 3306353100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เชื้อเพลิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงและการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชื้อเพลิงแข็ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เชื้อเพลิงเหลว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เชื้อเพลิงแก็ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การหล่อลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารหล่อลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิก