ประถมศึกษา 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสหนังสือ : 2368103110

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ และ รุจพร ชนะชัย

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างงานเอกสรด้วยโปรแกรมเฉพาะงาน