มัธยมศึกษาปีที่ 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสหนังสือ : 2428103110

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

เพื่อช่วยให้ศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ถูกต้องตามกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน