มัธยมศึกษาปีที่ 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสหนังสือ : 2508105110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

เพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์