ประถมศึกษา 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

รหัสหนังสือ : 2365105130

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที 5 จัดทำขึ้นตามกรอบสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มารยาท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอาชีพ