ประถมศึกษา 1

ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1

รหัสหนังสือ : 2311205140

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

Unit 1 Hi,Hello

Unit 2 My Alphabets

Unit 3 In My Schoolbag

Unit 4 My Family

Unit 5 Me

Unit 6 My Pets

Unit 7 Happy Birthday