มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5

รหัสหนังสือ : 1502313100

จำนวน : 420 หน้า

ผู้แต่ง :มนตรี เหรียญไพโรจน์, ศิวพร ไชยพยอม

ราคาปก : 210 บาท

ส่วนลด : 63 บาท

ราคาพิเศษ : 147 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการึทึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวกเตอร์ในสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนเชิงซ็อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความน่าจะเป็น