สาขาวิชา

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

รหัสหนังสือ : 3805709100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมาภิบาลในองค์กร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สันติวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความเป็นพลเมืองดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพือง