มัธยมศึกษาปีที่ 1

พระพุทธศาสนา ม.๑

พระพุทธศาสนา ม.๑

พระพุทธศาสนา ม.๑

รหัสหนังสือ : 2417002120

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,พระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยส่วนใหญ่กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ล้วนแล้วแต่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้แล้ววิถีชีวิตของคนไทย ตลอดถึงวัฒนธรรม อารยธรรมไทย ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาอย่างแยกกันไม่ออก

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทของชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง และศาสนสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม