มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1

หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1

หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 2412211140

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ, เจียมจิต กุลมาลา

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนแม็คเล่มนี้ ได้พัฒนาและปรับทั้งเนื้อหา กิจกรรมการทดลอง ภาพประกอบแบบฝึกทักษะ และคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระ การเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารละลายกรด-เบส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พืช