มัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2503103130

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :นงลักษณ์ ทองอยู่

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นี้ เรียบเรียงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้เรื่องสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป็นพลเมืองดีของสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเมืองการปกครองไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฏหมายที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สิทธิมนุษยชน