มัธยมศึกษาปีที่ 5

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสหนังสือ : 2504208130

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรุ้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดช่วงชั้นและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกกำลังกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กีฬาสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กีฬาไทย