มัธยมศึกษาปีที่ 6

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1912303100

จำนวน : 444 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ราคาปก : 210 บาท

ส่วนลด : 63 บาท

ราคาพิเศษ : 147 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการสังเกตสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเองในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แคลคูลัสเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ค่ามาตรฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3