มัธยมศึกษาปีที่ 4

พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4

พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4

พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสหนังสือ : 2507004120

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,พระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 ล้วนแล้วแต่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นองค์เอกอัครสนูปถัมภก นอกจากนี้แล้ววิถีชีวิตของคนไทย ตลอดถึงวัฒนธรรม อารยธรรมไทย ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาอย่างแยกกันไม่ออก

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู็ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก

หน่วยการเรียนรู็ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู็ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

หน่วยการเรียนรู็ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชามพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู็ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู็ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ

หน่วยการเรียนรู็ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

หน่วยการเรียนรู็ที่ 8 ศาสนาสำคัญในประเทศไทย