ประถมศึกษา 4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

รหัสหนังสือ : 2343103130

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนณุ้รายชั้นปี

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้จังหวัดของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมรอบตัวในจังหวัดของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อยู่อย่างพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีของประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเมืองการปกครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนาที่เรานับถือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ศึกษาเรื่องหลักธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12การปฏิบัติแบบชาวพุทธ