มัธยมศึกษาปีที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ม.1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ม.1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ม.1

รหัสหนังสือ : 2413117140

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญของไทย