มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422320100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนภูมิรูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแปลงทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การแปรผัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เส้นขนาน