มัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสหนังสือ : 2424306130

จำนวน : 292 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

ผลจากการปรับหลักสูตรแกนกลางใหม่ไปเป็นมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ชั้นปีครั้งนี้ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงได้ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหนังสือเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใหม่ทั้งหมด ให้ตรงและสอดรับกับมาตรฐานการเรียนและสาระการเรียนรู้ที่กำหนดใหม่

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างงานองค์ประกอบศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปวิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พื้นฐานทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการถ่ายทอดทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุนทรียภาพทางดนตรี

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พื้นฐานทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความงามนาฏศิลป์กับมรดกทางวัฒนธรรม