มัธยมศึกษาปีที่ 5

Student Book ICON 2

Student Book ICON 2

Student Book ICON 2

รหัสหนังสือ : 7501222120

จำนวน : 98 หน้า

ผู้แต่ง :Donald Freeman.Kathleen Graves, Linda Lee

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

:: สารบัญ

Introduction 1 When do you have lunch?

Introduction 2 I never get enough sleep!

Introduction 3 Did you go to the gym?