สาขาวิชา

เครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็น

รหัสหนังสือ : 3306354100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :ธวัชชัย วัติเรก

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สสาร ความร้อน อุณหภูมิ ตันความเย็น และความดัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมืองานเครื่องทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานท่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรทางกลและวงจรทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นระบบไอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คอมเพรสเซอร์และการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คอนเดนเซอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อีวาปอเรเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเครื่องทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วงจรไฟฟ้าตู้เย็นและตู้แช่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การแก้ไขปัญหาในระบบเครื่องทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น