สาขาวิชา

การประกันภัย.

การประกันภัย.

การประกันภัย.

รหัสหนังสือ : 3306209100

จำนวน : 236 หน้า

ผู้แต่ง :สมคิด มิมมา

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักสำคัญพื้นฐานของการประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเภทของการประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เงื่อนไขของการประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธุรกิจการประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชีพประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเข้าสู่อาชีพประกันภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย