มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.6

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.6

เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.6

รหัสหนังสือ : 1502403100

จำนวน : 324 หน้า

ผู้แต่ง :เอกวัฒน์ ราชไชย, สุทธิษา ก้อนเรือง, สุดารัตน์ อินทร์น้อย

ราคาปก : 170 บาท

ส่วนลด : 51 บาท

ราคาพิเศษ : 119 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของไหล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความร้อนและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฟิสิกส์อะตอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เฉลย