มัธยมศึกษาปีที่ 5

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1912503100

จำนวน : 392 หน้า

ผู้แต่ง :รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ปลาย ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาเคมีนอกเวลาเรียนปกติ

:: สารบัญ

บทที่ 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 2 สมดุลเคมี

บทที่ 3 กรด-เบส

บทที่ 4 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

บทที่ 5 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2