ประถมศึกษา 6

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6

รหัสหนังสือ : 1371110100

จำนวน : 167 หน้า

ผู้แต่ง :พรรณี ม่วงน้ำเงิน

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

การนำเสนอในแต่ละเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี พร้อมเฉลยแยกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำเพื่อทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อักษร 3 หมู่ คำเป็น คำตาย การผันวรรณยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พยางค์และคำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภาษาพูด ภาษาเขียน และคำราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ประโยคเพื่อการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การอ่านแผนที่ แผนผัง กราฟ และแผนภูมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การอ่าน การดู และการฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดรายงาน และการพูดโต้วาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 การเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การเขียนสื่อสารและการเขียนโฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การสรุปความ การย่อความ และการเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 การเขียนจดหมายและการกรอกแบบรายการ