สาขาวิชา

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม

รหัสหนังสือ : 3305825100

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :จารุวรรณ กะวิเศษ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของธุรกิจโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแบ่งระดับของโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พนักงานโรงเเรมและการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม