สาขาวิชา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสหนังสือ : 3306230100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ คำภักดี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐาน IEEE

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบเครือข่ายท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีเครือข่ายบริเวณกว้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเครือข่ายไร้สาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เครื่องมือทดสอบระบบเครือข่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หัวต่อสัญญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การติดตั้ง การใช้งานเครือข่าย และการประมาณราคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์