สาขาวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสหนังสือ : 3306220100

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :สมควร สากำ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการคำนวณค่าทางสถิติพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเตรียมเครื่องมือและข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประมวลผลและวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows