สาขาวิชา

การบัญชีสินค้า

การบัญชีสินค้า

การบัญชีสินค้า

รหัสหนังสือ : 3306205100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือ : วิธีราคาทุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตีราคาสินค้าคงเหลือ : วิธีพิเศษและวิธีโดยประมาณการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ หน่วยการเรียนรู้ที่