สาขาวิชา

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

รหัสหนังสือ : 3306331110

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :กฤษณะ สุภารมย์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สสารและอุณหภูมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายเทความร้อนและความดัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานท่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการทำความเย็นเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คอมเพรสเซอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คอนเดนเซอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อีวาปอเรเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อุปกณ์ย่อยต่างๆ ของระบบเครื่องทำความเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 วงจรไฟฟ้าตู้เย้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตู้เย็นและการแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศและการแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 การบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ