สาขาวิชา

งานบริการคอมพิวเตอร์

งานบริการคอมพิวเตอร์

งานบริการคอมพิวเตอร์

รหัสหนังสือ : 3306229100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ คำภักดี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทเมนบอร์ดและซ๊พียู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทหน่วยควาจำและการอินเตอร์เฟช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดดิสก์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท CD

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทหน่วยรับข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การดูแลและเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เครื่องพิมพ์และการทดสอบใช้งาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ระบบเครือข่าย LAN

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 พื้นฐานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และงานบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16การบำรุงรักษาคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์