สาขาวิชา

การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

รหัสหนังสือ : 3306355100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านแบบไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดของแบบไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนแบบไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนแบบระบบโทรศัทพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนแบบระบบสัญญาณเตือนภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ท่อและราง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หลอดไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สวิตชื เต้ารับ และอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การประมาณการวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การประมาณราคาวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การประมาณค่าแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การจัดทำรายการประมาณการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การจัดทำรายการประมาณการสำหรับเสนอราคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 การจัดทำใบรายการประมาณการ