สาขาวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

รหัสหนังสือ : 3305720100

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :ธิษณา บำรุงเมือง

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รากและกรณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลอการริทึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พื้นที่ผิวและปริมาตร