สาขาวิชา

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

รหัสหนังสือ : 3306219100

จำนวน : 288 หน้า

ผู้แต่ง :ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพิมพ์และตกแต่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างตารางข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์และ PDF

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นพับ นามบัตร และการ์ด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หนังสือราชการและจดหมายธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสร้างจดหมายเวียนและการพิมพ์ซองจดหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เอกสารวิชาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สมการคณิตศาสตร์