สาขาวิชา

โปรแกรมกราฟิก

โปรแกรมกราฟิก

โปรแกรมกราฟิก

รหัสหนังสือ : 3306216100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :เผด็จ อ่ำนาเพียง

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้งานพื้นฐาน Photoshop CS6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้งานเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานกับ Layer

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการสร้างภาพแบบ Vector

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักการสร้างภาพแบบ Bitmap

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การทำงานกับข้อความและตัวอักษร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การจัดการเกี่ยวกับสีและแชนเนลสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เทคนิคการรีทัชและการปรับแต่งภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การทำภาพเคลื่อนไหวและภาพ 3 มิติ และเทคเสริมอื่นๆ