สาขาวิชา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

รหัสหนังสือ : 3306224100

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ คำภักดี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไดโอด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรานซิสเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เอสซีอาร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไอซีตั้งเวลา 555

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วงจรรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วงจรกระแสแบบครึ่งคลื่นและวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นด้วยไดโอด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การออกแบบวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วงจรกำเนิดสัญญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การประกอบและบัดกรีอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง