สาขาวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2

รหัสหนังสือ : 3305730110

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐยา สลับสม

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนเชิงซ้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนเชิงซ้อนในรูปตรีโกณมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เมทริกซ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์